DIA-scan

DIA-scan

De DIA-scan is een door onszelf ontwikkeld instrument. De scan geeft werkgevers, vakbonden en/of ondernemingsraden inzicht in de relatie tussen hun arbeidsvoorwaardenpakket en de duurzame inzetbaarheid van de werknemers. De scan brengt in beeld waar zich het (nog) onbenut potentieel van specifieke arbeidsvoorwaardelijke afspraken bevindt.

De volledige scan bestaat uit een kwalitatieve analyse van de bestaande arbeidsvoorwaarden in relatie tot duurzame inzetbaarheid en 2 surveys die via het portaal van Johan B.V. worden aangeboden. Eén survey is gericht op de werkgeverszijde, de andere op de werknemerszijde.

De werkgevers survey helpt om een beter beeld te krijgen bij de mogelijkheden die gericht arbeidsvoorwaardenbeleid hebben en in welke mate werkgevers zelf voldoende kennis, inzicht en stuurmogelijkheden hebben.

De werknemers survey richt zich op 4 kerngebieden (belonen en waarderen, ontzie maatregelen, regel mogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Het geeft inzicht in bestaande maatregelen, welke als inzetbaarheidsmaatregel ook herkend wordt. Daarnaast wordt duidelijk wat de werknemers feitelijk wordt gebruikt/ingezet en wat men graag toegevoegd zou willen zien.

De opdrachtgever ontvangt een rapportage van de QuickScan en (een samenvatting van) de bevindingen uit de surveys en een advies op maat om meer richting te geven aan het arbeidsvoorwaardenbeleid. Overigens dient het begrip ‘arbeidsvoorwaardenbeleid’ breed te worden uitgelegd. Dus niet alleen een cao, maar eigenlijke alle afspraken rondom arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen (denk aan sociale plannen, pensioenregelingen en aanvullende regelingen).

De doelgroep is heel specifiek: het betreft werkgevers (of werkgeversverenigingen) die zelfstandig arbeidsvoorwaardenbeleid voeren, al dan niet met vakbonden. Daar waar geen sprake is van (georganiseerd) overleg met vakbonden, kan een ondernemingsraad een rol spelen. Dit omdat zij in dergelijke gevallen (deels) de rol van vakorganisaties innemen bij totstandkoming of wijziging van arbeidsvoorwaarden.

De scan is vooral interessant in geval bedrijven en/of branches via collectief arbeidsvoorwaardenoverleg de inzetbaarheid van werknemers (intern of extern) willen verbeteren. Cao-overleg kan veel meer richting geven: nu zijn afspraken vaak niet als inzetbaarheidsmaatregelen herkenbaar. Ook worden vaak wel afspraken gemaakt op hoofdlijnen, maar de concrete vertaling naar de praktijk blijft achter.